Verklaring omtrent de cookies

De cookies bestaan uit kleine databestandjes die in de browser worden geïnstalleerd en die de verwerkingsverantwoordelijke helpen bij de dienstverlening op basis van de beschreven doeleinden. Een aantal van de installatiedoeleinden van de cookies hebben bovendien de toestemming van de gebruiker nodig.

Technische en statistische cookies

 • Strikt noodzakelijke activiteiten voor de werking

  Deze applicatie maakt gebruik van cookies om de sessie van de gebruiker op te slaan en om andere activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking ervan, bijvoorbeeld met betrekking tot de distributie van het dataverkeer.

 • Opslaan van de favorieten, optimalisering en statistieken

  Deze applicatie maakt gebruik van cookies om de navigatiefavorieten op te slaan en om de navigatie-ervaring van de gebruiker te optimaliseren. Hieronder vallen bijvoorbeeld de cookies voor het instellen van de taal of de valuta of voor het beheer van de statistieken door de verwerkingsverantwoordelijke van de website.

Overige soorten cookies of instrumenten van derden die er gebruik van kunnen maken

Een aantal van de hieronder opgesomde diensten vereisen geen toestemming van de gebruiker of kunnen direct door de verwerkingsverantwoordelijke worden beheerd – afhankelijk van hetgeen beschreven is – zonder hulp van derden.

Wanneer onder de hieronder aangegeven instrumenten door derden beheerde diensten zijn, dan kunnen deze de activiteiten van de gebruiker bijhouden – in aanvulling op hetgeen is bepaald en ook buiten medeweten van de verwerkingsverantwoordelijke. Voor meer informatie hierover adviseren zij om het privacybeleid van de vermelde diensten te raadplegen.

 • Interactie met sociale netwerken en externe platforms

  Deze diensten maken direct vanaf de pagina’s van deze applicatie interacties met de sociale netwerken of met andere externe platforms mogelijk.
  De interacties en de informatie die door deze applicatie zijn verworven, zijn in elk geval onderhevig aan de privacy-instellingen van de gebruiker voor elk sociaal netwerk.
  Indien een interactiedienst met de sociale netwerken is geïnstalleerd, dan kan deze het dataverkeer van de pagina’s waarop deze is geïnstalleerd verzamelen, ook in het geval de gebruikers de dienst niet gebruiken.

  ‘Vind ik leuk’-knop en sociale widgets van Facebook (Facebook, Inc.)

  De ‘Vind ik leuk’-knop en de sociale widgets van Facebook zijn interactiediensten met het sociale netwerk Facebook, geleverd door Facebook, Inc.

  Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: USA – Privacybeleid

  ‘Tweet’-knop en sociale widgets van Twitter (Twitter)

  De ‘Tweet’-knop en de sociale widgets van Twitter zijn interactiediensten met het sociale netwerk Twitter, geleverd door Twitter Inc.

  Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: USA – Privacybeleid

  ‘Pin it’-knop en sociale widgets van Pinterest (Pinterest)

  De ‘Pin it’-knop en de sociale widgets van Pinterest zijn interactiediensten met het platform Pinterest, geleverd door Pinterest Inc.

  Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: USA – Privacybeleid

   

  Statistieken

  De diensten in dit deel maken het voor de verwerkingsverantwoordelijke mogelijk om het dataverkeer te controleren en te analyseren en dienen ervoor om het gedrag van de gebruiker te volgen.

  Google Analytics met geanomiseerd IP-adres

  Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google gebruikt de verzamelde persoonsgegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.
  Google kan de verzamelde persoonsgegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen reclamenetwerk te contextualiseren en personaliseren.

  Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: USA – PrivacybeleidOpt Out

 • Weergave van de inhoud vanaf externe platforms

  Met deze diensten kan de inhoud op externe platforms direct op de pagina’s van deze applicatie worden weergegeven en kan ermee worden geïnterageerd.
  Indien een dergelijke dienst is geïnstalleerd, dan kan deze het dataverkeer van de pagina’s waarop deze is geïnstalleerd verzamelen, ook in het geval de gebruikers de dienst niet gebruiken.

  Google Fonts (Google)

  Google Fonts is een dienst voor de weergave van lettertypen die beheerd wordt door Google Inc. Deze dienst zorgt ervoor dat deze applicatie dergelijke inhoud in diens pagina’s kan opnemen.

  Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: USA – Privacybeleid

Hoe kan ik de installatie van cookies controleren?

Ter aanvulling op de inhoud van dit document wijzen wij erop dat de gebruiker de voorkeuren met betrekking tot de cookies direct in zijn browser kan beheren en bijvoorbeeld kan verhinderen dat derden cookies kunnen installeren. Via de voorkeuren van de browser kunnen de cookies die in het verleden geïnstalleerd zijn bovendien worden verwijderd, inclusief de cookie waarin de toestemming voor de installatie van cookies door deze website is opgeslagen. Het is belangrijk om op te merken dat als alle cookies worden uitgeschakeld, de werking van deze website in gevaar kan worden gebracht. De gebruiker kan informatie over het beheer van de cookies vinden in zijn browser op de volgende adressen: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Windows Explorer.

In geval van door derden verleende diensten kan de gebruiker bovendien zijn recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen het ‘volgen’ door zich te informeren via het privacybeleid van de derde partij, via de link van opt out, als deze uitdrukkelijk is gegeven, of door direct contact op te nemen met de derde partij.

Rekening houdend met het voorgaande, informeert de verwerkingsverantwoordelijke dat de gebruiker gebruik kan maken van Your Online Choices. Via deze dienst kunnen de volgvoorkeuren van de meeste reclamemiddelen worden beheerd. De verwerkingsverantwoordelijke adviseert de gebruikers om deze bron te gebruiken in aanvulling op de informatie in dit document.

Verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens

BAG SpA gevestigd te Monte San Pietrangeli (FM) Via dell’Industria, 11, Italië
info@nerogiardini.it

Aangezien de door derden uitgevoerde installatie van cookies en andere volgsystemen via de in deze applicatie gebruikte diensten technisch niet door de verwerkingsverantwoordelijke kan worden gecontroleerd, is elke specifieke verwijzing naar cookies en volgsystemen die door derden zijn geïnstalleerd indicatief. Raadpleeg voor volledige informatie het privacybeleid van de eventuele diensten van derden die in dit document zijn opgenomen.

Gezien de objectieve complexiteit die verband houdt met de identificatie van technologieën op basis van cookies en hun zeer nauwe integratie met de werking van het web, wordt de gebruiker verzocht contact op te nemen met de eigenaar als hij verdere informatie wenst te ontvangen over het gebruik van cookies en over gebruik ervan – bijvoorbeeld door derden – via deze site.

Definities en wettelijke bepalingen

Persoonsgegevens (of gegevens)

Een persoonsgegeven is elke informatie over een natuurlijke persoon, ook direct geïdentificeerd of identificeerbaar via een verwijzing naar elke andere informatie, inclusief een persoonlijk identificatiennummer.

Gebruiksgegevens

Dit zijn persoonlijke gegevens die automatisch worden verzameld door de applicatie (of door applicaties van derden), waaronder: IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de gebruiker worden gebruikt en die verbinding maken met de applicatie, de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van de aanvraag, de gebruikte methode bij het indienen van de aanvraag bij de server, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (succesvol, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het door de bezoeker gebruikte besturingssysteem, de verschillende tijdelijke connotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd die aan elke pagina is besteed) en de details van de route die in de applicatie is gevolgd; met bijzondere verwijzing naar de volgorde van de geraadpleegde pagina’s, naar de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

Persoon die deze applicatie gebruikt, die dezelfde moet zijn als de Betrokkene of door deze persoon moet zijn gemachtigd en wiens persoonsgegevens onderwerp zijn van de verwerking.

Betrokkene

De natuurlijke of rechtspersoon waarop de persoonsgegevens betrekking hebben.

Verwerkingsverantwoordelijke (of verantwoordelijke)

De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsdienst en elke andere instantie, vereniging of orgaan dat door de verwerkingsverantwoordelijke is belast met de verwerking van de persoonsgegevens volgens de bepalingen in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of ‘eigenaar’)

De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsdienst en elke andere instantie, vereniging of orgaan dat, ook samen met een andere verwerkingsverantwoordelijke, de doeleinden, de verwerkingsmethodes van de persoonsgegevens en de gebruikte instrumenten bepaalt, met ingegrip van het veiligheidsprofiel met betrekking tot de werking en het gebruik van deze applicatie. De verwerkingsverantwoordelijke is de eigenaar van deze applicatie, tenzij anders gespecificeerd.

Deze applicatie

Het hardware- of software-instrument waarmee de persoonsgegevens van de gebruikers worden verzameld.

Cookie

Klein databestandje dat wordt opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.


Wettelijke bepalingen

Waarschuwing aan Europese gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld in navolging van de verplichtingen in Art. 10 van de richtlijn 95/46/EG, en van de bepalingen in de richtlijn 2002/58/EG, zoals bijgewerkt in de richtlijn 2009/136/EG, inzake cookies.

Deze privacyverklaring betreft alleen deze Applicatie.