INFORMATIENOTA PRIVACY KANDIDATEN CV

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, GEGEVENSVERWERKER EN AANGESTELDEN

De Verwerkingsverantwoordelijke is B.A.G. S.p.A. met maatschappelijke zetel in de Via dell’Industria 11. – 63815 Monte San Pietrangeli (FM), via haar wettelijke vertegenwoordiger Enrico Bracalente. De bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de Verwerkingsverantwoordelijke. Verantwoordelijke voor de bescherming van de gegevens: NEW SYSTEM srl gevestigd in de Via Brodolini 58/B – 63837 Falerone, mail: protezionedati@new-system.it.

BRON EN DOEL VAN DE VERWERKING

De verwerkte persoonsgegevens zijn deze die vrijwillig door de kandidaat worden verstrekt wanneer het curriculum wordt verzonden, tijdens evaluatiegesprekken en/of bij directe contacten op beurzen, exposities enz.

ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De verwerkte persoonsgegevens worden niet verspreid maar gecommuniceerd aan welomschreven personen. Op basis van de uitgevoerde rollen en werktaken heeft het interne en externe personeel het recht om de gegevens te verwerken binnen de grenzen van hun bevoegdheid en in overeenstemming met de instructies van hun Verwerkingsverantwoordelijke. Dezelfde gegevens kunnen worden gecommuniceerd aan de personen die er toegang toe hebben in de vorm van wetten, regels en voorschriften.

GEGEVENSOPSLAG

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart en verwerkt de persoonsgegevens gedurende de strikt noodzakelijke tijd om te voldoen aan de vermelde doeleinden, en bewaart de gegevens gedurende maximaal 12 maanden na hun ontvangst.

GEGEVENSOVERDRACHT

De persoonsgegevens worden opgeslagen op servers in Monte San Pietrangeli – Via dell’Industria 11, en in Gunzenhausen (Duitsland) in de Europese Unie. In elk geval spreekt het vanzelf dat de Eigenaar het recht heeft om de servers zelfs buiten de EU te verplaatsen, mocht dit in de toekomst nodig zijn. In dat geval zorgt hij ervoor dat de overdracht van de gegevens buiten de EU gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, met inachtneming van de door de Europese Commissie voorziene standaardcontractbepalingen.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Elke betrokken persoon heeft:

  • Het recht op toegang overeenkomstig artikel 15 AVG;
  • Het recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG;
  • Het recht op verwijdering overeenkomstig artikel 17 AVG;
  • Het recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG;
  • Het recht op verzet overeenkomstig artikel 21 AVG;
  • Waar van toepassing, de rechten met betrekking tot het besluitvormingsproces en de geautomatiseerde profilering;
  • Waar van toepassing, het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens op overeenkomstig artikel 20 AVG;
  • Waar van toepassing, het recht om klacht in te dienen bij een autoriteit, bevoegd voor het toezicht op de privacy van de gegevens (artikel 77 AVG).

U kunt uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt te allen tijde intrekken.

METHODEN VOOR DE UITOEFENING VAN DE RECHTEN.

U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen met een aangetekende brief naar: B.A.G. S.p.A., met maatschappelijke zetel in de Via dell’Industria 11 – CAP 63815 – Monte San Pietrangeli (FM), ondernemings- en btw-nummer 01485570442; of een elektronische aangetekende zending naar: privacy@pec.nerogiardini.it; of een mail naar: privcay@nerogiardini.it

Er worden specifieke beveiligingsmaatregelen, zoals voorzien in art. 32 van EU-verordening 2016/679, in acht genomen om gegevensverlies, illegaal of onjuist gebruik en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.