INFORMATIENOTA VOOR DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VOOR KLANTEN EN LEVERANCIERS

in overeenstemming met EU-verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens
Informatienota op grond van artikelen 13-14 EU-verordening (hoofdstuk III Rechten van de betrokkene

Onderneming,
B.A.G. S.p.A., met maatschappelijke zetel in de Via dell’Industria 11 – CAP 63815 – Monte San Pietrangeli (FM), ondernemings- en btw-nummer 01485570442; Eigenaar ENRICO BRACALENTE (hierna “Eigenaar” in als wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming), in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, informeert u overeenkomstig art. 13 van EU-verordening 2016/679 (hierna “AVG”) dat uw gegevens op de volgende manier en voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

1. Onderwerp van de verwerking

De Eigenaar verwerkt persoonlijke, identificerende gegevens zoals:

 • Naam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Telefoon
 • E-mail
 • Bank- en betalingsgegevens
 • Btw-nummer
 • Alle in het toestemmingsformulier vereiste gegevens met betrekking tot de profilering voor de verwerking van de persoonsgegevens.

(Hierna “persoonsgegevens” of “gegevens” genoemd), door u gecommuniceerd bij het sluiten van contracten voor de diensten van de Eigenaar.

2. Verwerkingsdoeleinden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt:

A) Zonder uw uitdrukkelijke toestemming en op grond van art. 6 letters b), e) AVG), voor de volgende Dienstdoeleinden:

 • Het sluiten van contracten voor de diensten van de Eigenaar (productie en marketing van producten van het merk NeroGiardini), ook via het platform b2b.nerogiardini.com;
 • Het nakomen van precontractuele, contractuele en fiscale verplichtingen die voortvloeien uit relaties met u;
 • Het nakomen van de verplichtingen voorzien door de wet, een verordening, een EU-richtlijn of in opdracht van de overheid (zoals met betrekking tot het witwassen van geld);
 • Het uitoefenen van de rechten van de Eigenaar, bijvoorbeeld het recht om zich voor de rechtbank te verdedigen;

B) Alleen met uw specifieke en afzonderlijke toestemming (130 Privacycode en art. 7 AVG), voor de volgende marketingdoeleinden:

 • Het u via e-mail, post en/of sms en/of telefonisch contact bezorgen van nieuwsbrieven, commerciële communicatie (bijv. opening nieuwe verkooppunten) en/of advertentiemateriaal over producten of diensten aangeboden door de Eigenaar en het detecteren van de mate van tevredenheid over de kwaliteit van de diensten;
 • Het u via e-mail, post en/of sms en/of telefonisch contact bezorgen van commerciële en/of promotionele communicatie over de producten van het merk van “NeroGiardini” of derde partijen (bijvoorbeeld zakenpartners, verzekeringsmaatschappijen, andere bedrijven van de Card Protection Plan Group);
 • Het u sturen van een persoverzicht over ons bedrijf en/of nieuwsgerelateerde informatie met betrekking tot ons bedrijf;
 • Het uitvoeren van profileringsactiviteiten via de door u vrijgegeven gegevens.

Als de toegang tot de website plaatsvindt via het gebruik van uw sociale profiel (bijv. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest), indien vereist, zullen uw persoonlijke gegevens worden verzameld door de Verwerkingsverantwoordelijke bij de derde partij, m.a.w. bij de beheerder van het sociale mediabedrijf dat u hebt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. In dit geval kunt u deze Informatie bekijken in de rubriek Privacy op elk van de Websites.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan, mits uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, vrij en ondubbelzinnig overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) van de Verordening 2016/679, naast de bovengenoemde gegevens, bijkomende Persoonsgegevens vragen, zoals, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, gegevens met betrekking tot smaken, voorkeuren, gewoonten, behoeften en consumptiekeuzes, voor de bovengenoemde marketingdoeleinden.

We informeren u dat, als u al klant van ons bent, we u commerciële berichten kunnen sturen met betrekking tot diensten en producten van de Eigenaar, vergelijkbaar met degene die u al hebt ontvangen, tenzij u het hier niet eens mee bent (artikel 17 van Verordening 2016/679).

Voor het navigeren op de Websites van de Verwerkingsverantwoordelijke worden cookies gebruikt. Lees voor details over de cookies het Cookiebeleid: https://nerogiardini.it/cookie-policy.

3. Verwerkingsmethoden

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door middel van de handelingen die worden vermeld in art. 4 lid 2 van de AVG en specifiek: verzameling, registratie, organisatie, opslag, raadpleging, verwerking, wijziging, selectie, extractie, vergelijking, gebruik, interconnectie, blokkering, communicatie, annulering en vernietiging van de gegevens. Uw persoonlijke gegevens kunnen zowel op papier als elektronisch worden verwerkt.

De Verantwoordelijke zal de persoonsgegevens verwerken voor de tijd die nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarnaar wordt verwezen in art. 2 A en 2 B van deze informatie: 10 jaar voor fiscale en marketingdoeleinden van het begin tot het einde van de relatie voor de doeleinden van punt 2A).

Wat betreft de verwerkingen die worden uitgevoerd om de in punt 2, letter B) genoemde doeleinden van deze Informatie te bereiken, kan de Verwerkingsverantwoordelijke uw Persoonsgegevens wettig verwerken totdat u, op een van de manieren die in deze Informatie worden uiteengezet, uw bereidheid kenbaar maakt om uw toestemming in te trekken voor een of alle doeleinden waarvoor u bent gevraagd. De eventuele intrekking van de toestemming zal de Verwerkingsverantwoordelijke de facto verplichten om de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te staken.

4. Toegang tot de gegevens

Uw gegevens kunnen toegankelijk worden gemaakt voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in art. 2.A) en 2.B):

 • Aan door ons aangewezen dienstverleners en assistenten, zij kunnen toegang krijgen tot de gegevens voor de vermelde doeleinden, mits zij het aan hen toegekende beroepsgeheim handhaven. Dit zijn bedrijven in de categorieën bankdiensten, IT-diensten, logistiek, printdiensten, telecommunicatie, inzameling, advies, verkoop en marketing.
 • Aan werknemers en medewerkers van de Verwerkingsverantwoordelijke, in hun hoedanigheid van aangestelden en/of interne gegevensverwerkers en/of systeembeheerders;
 • Aan externe bedrijven of andere entiteiten (ter indicatie: kredietinstellingen, professionele bedrijven, consultants, verzekeringsmaatschappijen voor het verlenen van verzekeringsdiensten, enz.) die activiteiten uitvoeren namens de Verantwoordelijke, in hun hoedanigheid van externe gegevensverwerkers.

5. Communicatie van de gegevens

Zonder de noodzaak van een uitdrukkelijke toestemming (art. 6 letters b) en c) AVG) kan de Verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens communiceren voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in art. 2.A) aan toezichthoudende instanties (zoals IVASS), gerechtelijke autoriteiten, verzekeringsmaatschappijen voor het verlenen van verzekeringsdiensten, alsmede aan de personen aan wie de communicatie wettelijk verplicht is voor de vervulling van de genoemde doeleinden. Deze personen zullen de gegevens verwerken in hun hoedanigheid van onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken.

Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt.

6. Gegevensoverdracht

De persoonsgegevens worden opgeslagen op servers in Monte San Pietrangeli – Via dell’Industria 11 in Rome en in Gunzenhausen (Duitsland) in de Europese Unie. In elk geval spreekt het vanzelf dat de Eigenaar het recht heeft om de servers zelfs buiten de EU te verplaatsen, mocht dit in de toekomst nodig zijn. In dat geval zorgt de Eigenaar ervoor dat de overdracht van de gegevens buiten de EU gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, met inachtneming van de door de Europese Commissie voorziene standaardcontractbepalingen.

7. Aard van de gegevensverstrekking en gevolgen in geval van weigering

Het verstrekken van de gegevens voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in art. 2.A) is verplicht. Gebeurt dit niet, dan kunnen we de diensten van art. 2.A) niet verzekeren. Het verstrekken van de gegevens voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in art. 2.B) zijn echter facultatief. U kunt derhalve beslissen om geen gegevens te verstrekken of vervolgens de mogelijkheid weigeren om reeds verstrekte gegevens te verwerken: in dat geval ontvangt u de diensten waarnaar wordt verwezen in art. 2B) niet. Hij blijft echter het recht behouden op de diensten waarnaar wordt verwezen in art. 2.A).

8. Rechten van de betrokkene

Elke betrokken persoon heeft:

 • Het recht op toegang overeenkomstig artikel 15 AVG;
 • Het recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG;
 • Het recht op verwijdering overeenkomstig artikel 17 AVG;
 • Het recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG;
 • Het recht op verzet overeenkomstig artikel 21 AVG;
 • Waar van toepassing, de rechten met betrekking tot het besluitvormingsproces en de geautomatiseerde profilering;
 • Waar van toepassing, het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens op overeenkomstig artikel 20 AVG;
 • Waar van toepassing, het recht om klacht in te dienen bij een autoriteit, bevoegd voor het toezicht op de privacy van de gegevens (artikel 77 AVG).

U kunt uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt te allen tijde intrekken.
Dit geldt ook voor de intrekking van de toestemmingsverklaringen die zijn afgelegd vóór de inwerkingtreding van de AVG, dat wil zeggen vóór 25 mei 2018. Houd er rekening mee dat de intrekking alleen geldig is voor de toekomst en geen effect heeft op de verwerking die plaatsvond voor de intrekking.

9. Methoden voor de uitoefening van de rechten

U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen d.m.v. het verzenden van:

 • Een aangetekende brief naar de onderneming: B.A.G. S.p.A., met maatschappelijke zetel in de Via dell’Industria 11 – CAP 63815 – Monte San Pietrangeli (FM), ondernemings- en btw-nummer 01485570442; of een elektronische aangetekende zending naar: privacy@pec.nerogiardini.it

10. Verwerkingsverantwoordelijke, gegevensverwerker en aangestelden

De Verwerkingsverantwoordelijke is B.A.G. S.p.A. met maatschappelijke zetel in de Via dell’Industria 11. – 63815 Monte San Pietrangeli (FM), via haar wettelijke vertegenwoordiger Enrico Bracalente. De bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de Verwerkingsverantwoordelijke. Verantwoordelijke voor de bescherming van de gegevens: NEW SYSTEM srl gevestigd in de Via Brodolini 58/B – 63837 Falerone, mail: info@new-system.it