INFORMATIENOTA WEBSITE

Informatienota op grond en in het kader van art. 13-14, EU-verordening 2016/679
(Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens)

Geachte heer/mevrouw
Wij willen u informeren dat EU-verordening 2016/679 (“Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens”) regels vaststelt voor de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, evenals regels met betrekking tot het vrije verkeer van gegevens. De Verordening in kwestie beschermt de grondrechten en fundamentele vrijheden van natuurlijke personen, met name het recht op bescherming van persoonsgegevens.

Krachtens art. 13 van de Verordening verstrekken wij u dan ook volgende informatie:

Identiteit en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke

B.A.G. S.p.A., met maatschappelijke zetel in de Via dell’Industria 11 – CAP 63815 – Monte San Pietrangeli (FM), ondernemings- en btw-nummer 01485570442; Eigenaar ENRICO BRACALENTE (hierna “Eigenaar” als wettelijk vertegenwoordiger van de Onderneming). De bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de Verwerkingsverantwoordelijke. Verantwoordelijke voor de bescherming van de gegevens: NEW SYSTEM srl gevestigd in deVia Brodolini 58/B, mail: protezionedati@new-system.it

Onderwerp van de verwerking

De verantwoordelijke verwerkt de door u meegedeelde persoonsgegevens bij het leveren van diensten die door deze website worden aangeboden.

1. Doel, rechtsgrondslag van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt:

 • Bij de registratie voor het ontvangen en bekijken van onze diensten op de website www.nerogiardini.it om een persoonlijke account aan te maken; registratie is verplicht om deze diensten te bekijken en toegang te krijgen tot de gereserveerde diensten via de website. Houd er rekening mee dat de vereiste gegevens voor deze diensten uitsluitend de gegevens zijn die zijn gemarkeerd met een asterisk.
 • Het nakomen van de verplichtingen voorzien door de wet, een verordening, een EU-richtlijn of in opdracht van de overheid (zoals met betrekking tot het witwassen van geld);
 • Het uitoefenen van de rechten van de eigenaar, bijvoorbeeld het recht om zich voor de rechtbank te verdedigen;
 • Het plaatsen van bestellingen en/of herbevoorradingen op het platform b2b.nerogiardini.com
 • Het uitvoeren van profileringsactiviteiten via de door u vrijgegeven gegevens.

2. Bewaartermijn gegevens

De gegevens worden verwerkt voor de gehele duur, tot uw eventuele annulering van onze website. De gebruiker kan te allen tijde verzoeken om zijn persoonlijke gegevens te deactiveren of annuleren.

Wanneer uw annulering plaatsvindt, kunt u derhalve uw recht op toegang, rectificatie en recht op overdraagbaarheid van gegevens niet meer uitoefenen.

De Verantwoordelijke zal de persoonsgegevens verwerken voor de tijd die nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarnaar wordt verwezen in art. 1 van deze informatienota: 10 jaar voor fiscale doeleinden van het begin tot het einde van de relatie voor de doeleinden van punt 1) en marketingdoeleinden (tenzij geannuleerd).

3. Verwerkingsmethoden

B.A.G. S.p.A., in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, en elk van de eventuele externe gegevensverwerkers zoals hierboven geïdentificeerd, zal uw persoonsgegevens verwerken door middel van de handelingen die worden vermeld in art. 4 lid. 2 van de AVG en specifiek: verzameling, registratie, organisatie, opslag, raadpleging, verwerking, wijziging, selectie, extractie, vergelijking, gebruik, interconnectie, blokkering, communicatie, annulering en vernietiging van de gegevens. Uw persoonlijke gegevens kunnen zowel op papier als elektronisch worden verwerkt.
Er worden specifieke beveiligingsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, illegaal of onjuist gebruik en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
De gegevens worden alleen beheerd door personeel dat is daartoe is gemachtigd door de verwerkingsverantwoordelijke.
In geen geval zullen de gegevens worden verspreid.
Als de toegang tot de website plaatsvindt via het gebruik van uw sociale profiel (Facebook of Instagram), indien vereist, zullen uw persoonlijke gegevens ook worden verzameld door de verwerkingsverantwoordelijke bij de derde partij, m.a.w. bij de beheerder van het sociale mediabedrijf dat u hebt gebruikt om toegang te krijgen tot de website. In dit geval kunt u deze informatienota bekijken in de rubriek Privacy op elk van de websites: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanationhttps://help.instagram.com/519522125107875.
Deze site maakt gebruik van cookies of markers, technisch gezien pakketten informatie die door een webserver (in dit geval deze website) naar de browser van de gebruiker worden verzonden en door deze laatste op zijn apparaat (pc, tablet, mobiele telefoon, etc.) worden opgeslagen. en automatisch worden teruggestuurd naar de server bij elke volgende toegang tot de website.
Om de soorten en doeleinden van de gebruikte cookies te kennen en uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies kenbaar te maken, kunt u het volgende raadplegen Cookiebeleid: https://nerogiardini.it/cookie-policy.

4. Aard van de persoonsgegevens

Onderwerp van de verwerking zijn uw identificerende en niet-specifieke gegevens (naam, achternaam, e-mail) – hierna “persoonsgegevens” of “gegevens” rechtstreeks door u verstrekt en noodzakelijk voor registratie in het gereserveerde deel van de website en de gereserveerde aanverwante diensten evenals de gegevens die u hebt verstrekt om contracten te sluiten met de leverancier op het platform b2b.nerogiardini.com

5. Verplicht of facultatief karakter van het verstrekken van gegevens

Het verstrekken van de gevraagde gegevens is noodzakelijk om zich te registreren op het gereserveerde deel van de website en op het platform b2b.nerogiardini.com; indien deze gegevens niet of slechts gedeeltelijk worden verstrekt, kunnen we geen gevolg geven aan uw verzoek.

6. Omvang van de communicatie en verspreiding van gegevens

Niettegenstaande de communicatie in overeenstemming met wettelijke en contractuele verplichtingen, kunnen de verzamelde en verwerkte gegevens worden gecommuniceerd, exclusief voor de hierboven gespecificeerde doeleinden, aan:

 • Onze bevoegde technici
 • Software house
 • Support-/onderhoudsbedrijven
 • Derden of andere personen, kredietinstellingen, professionele bedrijven, consultants, verzekeringsmaatschappijen voor het verlenen van verzekeringsdiensten

7. Gegevensoverdracht

De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in Monte San Pietrangeli – Via dell’Industria 11, in Rome en in Gunzenhausen (Duitsland) in de Europese Unie en beheerd op het hoofdkantoor van B.A.G. S.p.A. In elk geval spreekt het vanzelf dat de Eigenaar het recht heeft om de servers zelfs buiten de EU te verplaatsen, mocht dit in de toekomst nodig zijn. In dat geval zorgt de Eigenaar ervoor dat de overdracht van de gegevens buiten de EU gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, met inachtneming van de door de Europese Commissie voorziene standaardcontractbepalingen.

8. Rechten van de betrokkene

7.1 Art. 15 (recht op toegang) van EU-verordening 2016/679
De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te krijgen of de hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, en in dit geval, toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens en tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën van de persoonsgegevens in kwestie;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden gecommuniceerd, met name als het ontvangers zijn van derde landen of internationale organisaties;
 • de voorziene bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om deze periode te bepalen;
 • het bestaan van het recht van de betrokkene om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om de persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen of de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens te beperken of zich te verzetten tegen de verwerking ervan;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, waaronder de profilering en, althans in dergelijke gevallen, belangrijke informatie over de gebruikte logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor de betrokkene.

8.2 Art. 16 (recht op rectificatie) van EU-verordening 2016/679
De betrokkene heeft het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke de rectificatie van hem betreffende onnauwkeurige persoonsgegevens te verkrijgen zonder gerechtvaardigde vertraging. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om de integratie van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, en zelfs een aanvullende verklaring te verstrekken.

8.3 Art. 17 (recht op annulering) van EU-verordening 2016/679
De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen zonder ongerechtvaardigde vertraging en de verwerkingsverantwoordelijke heeft de plicht om de persoonsgegevens zonder ongerechtvaardigde vertraging te verwijderen, indien een van de volgende redenen bestaat:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a), of artikel 9, lid 2, letter a), en als er geen andere rechtsgrond voor verwerking is;
 • de betrokkene verzet zich tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, en er is geen legitieme overheersende reden om door te gaan met de verwerking, of hij verzet zich tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2;
 • de persoonsgegevens zijn onwettig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is vastgelegd door het Unierecht of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;
 • de persoonsgegevens werden verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij waarnaar wordt verwezen in artikel 8, lid 1 van EU-verordening 2016/679

8.4 Art. 18 (recht op beperking van de verwerking) van EU-verordening 2016/679
De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer zich een van de volgende hypotheses voordoet:

 • de betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens, voor de periode die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid van die persoonsgegevens te verifiëren;
 • de verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het verwijderen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan dat het gebruik ervan wordt beperkt;
 • hoewel de verwerkingsverantwoordelijke ze niet langer nodig heeft voor de verwerking, zijn de persoonsgegevens noodzakelijk voor de betrokkene voor de erkenning, uitoefening of verdediging van een recht in de rechtbank;
 • de betrokkene heeft zich verzet tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, EU-verordening 2016/679 in afwachting van de verificatie met betrekking tot de mogelijke prevalentie van de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke ten opzichte van die van de betrokkene.

8.5 Art.20 (recht op overdraagbaarheid van de gegevens) van EU-verordening 2016/679

 • De betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die zijn verstrekt aan een verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerd, courant en door een automatisch apparaat leesbaar formaat te ontvangen en heeft het recht om deze gegevens door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder hinder door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie hij ze heeft verstrekt als:
  a. De verwerking is gebaseerd op de toestemming van artikel 6, lid 1, letter a) of artikel 9, lid 2, letter a), of op een contract op grond van art. 6, lid 1, letter b); en
  b. De verwerking geautomatiseerd verloopt.
 • Bij het uitoefenen van zijn rechten met betrekking tot de overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig de vorige paragraaf, heeft de betrokkene het recht om de directe overdracht van persoonsgegevens van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te verkrijgen, indien technisch haalbaar.
 • De uitoefening van het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht doet geen afbreuk aan art. 17 (recht op verwijdering). Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of die verband houdt met de uitoefening van openbare bevoegdheden van de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Het recht waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1 mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

8.6 Art. 21 (recht van verzet) van EU-verordening 2016/679

 • De betrokkene heeft het recht om zich te allen tijde en om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, letter e) of f), waaronder profilering.
 • Als de persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor deze doeleinden, inclusief de profilering in de mate waarin deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

U hebt te allen tijde het recht om de verwerking van uw aan ons verstrekte persoonsgegevens in te trekken.

9. Methoden voor de uitoefening van de rechten van Punt 8:

In elk geval kunt u uw rechten uitoefenen:

 • door een aangetekende brief te sturen naar het volgende adres: B.A.G. S.p.A. met maatschappelijke zetel in de Via dell’Industria 11 – CAP 63815 – Monte San Pietrangeli (FM);
 • via e-mail naar het adres: privacy@nerogiardini.it
 • PEC: privacy@pec.nerogiardini.it

B.A.G. S.p.A.